PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวระดับ Globalบริษัทในเครือ ไทยยาซากิ มีการดำเนินการตามนโยบายต่อไปนี้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สหภาพยุโรป "General Data Protection Regulation No 2016/679".

  • PRIVACY POLICY FOR PERSONAL DATA SUBJECT TO GDPR
  • ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในเครือไทยยาซากิ    บริษัทในเครือไทยยาซากิ มีความตระหนักอย่างยิ่ง ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้.

  • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานของบริษัทเครือไทยยาซากิ
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด CCTV
  • Update cookies preferences