LICENSE

รายการใบอนุญาตของบริษัทในเครือไทยยาซากิ
YIC ASIA PACIFIC CORPORATION LIMITED

     - ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว No. 1755301521

     - หนังสือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ ต/12-16/2548THAI YAZAKI CORPORATION, LTD.

     - ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัทTHAI-YAZAKI ELECTRIC WIRE CO., LTD.

     - ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท

     - หนังสือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ 1255800376

     - หนังสือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ ต/45-21/2546

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ 1755502541

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ ต/17/3-112/2547

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่ 1755001453THAI ARROW PRODUCTS CO., LTD.

     - ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่. 1755301481

     - ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เลขที่. 1756001317THAI METAL PROCESSING CO., LTD.

     - ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท

Update cookies preferences