WELFARE

"Company Trip"

Company Welfare

ผลตอบแทนและสวัสดิการ: เป็นไปตามระเบียบบริษัทเครือไทยยาซากิ
 • เบี้ยขยัน
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินขึ้นประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ประกันกลุ่ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินของขวัญสมรส
 • เงินทำขวัญบุตร
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินอุปสมบท
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือมรณะสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • ฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • งานกีฬาสี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ไปฝึกงานต่างประเทศ
 • Update cookies preferences