ตำแหน่ง : Subcontractor Control

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้รับจ้างผลิตรายใหม่ตลอดจนจัดทำเอกสารขออนุมัติขึ้นทะเบียนและยกเลิกทะเบียนการเป็นผู้รับจ้างผลิต
• ตรวจสอบและประเมินผู้รับจ้างผลิตประจำปี
• สรุปข้อมูลต้นทุนเพื่อทบทวนการกำหนดราคาจ้างผลิต
• ทบทวนและจัดทำสัญญาว่าจ้างผลิต
• เป็นสื่อกลางระหว่างโรงงานผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างผลิตในเรื่องต่างๆ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Outlook
• มีทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83121

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences