ตำแหน่ง : Programmer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ปฎิบัติตามแผนงานด้าน ระบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัล/ระบบเครือข่ายคอมพิมเตอร์
2. สนับสนุนการเขียนโปรแกรมติดต่อฮาร์ดแวร์ ให้รองรับระบบงานการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกับชิ้นงาน
3. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานฐานข้อมูล เช่น การส่งมอบ การขยายผล การปรับปรุงและการแก้ไขระบบงานข้อมูลธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลธุรกิจใช้ในรูปแบบ Cyber Physical System
4. ปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการบันทึก การจัดเก็บ การรวบรวม ทบทวนและการวิเคราะห์ ข้อมูลระบบ IT รวมถึงการออกแบบ การสร้างและการปรับปรุง
5. ซ่อมบำรุง ป้องกัน และรับประกันผลลัพธ์การปฏิบัติด้านระบบงานคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6. ร่วมกินกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับประญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้สามารถในการออกแบบ-พัฒนา ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล (Computer Sciences/Information Technology) ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL/Server
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทักษะการประสานงานในการทำงานได้ดี
6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences