ตำแหน่ง : Purchasing Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบการรับใบ PR/PO จากหน่วยงานจัดซื้อมาจัดทำใบเสนอราคา เพื่อเปรียบเทียบราคาและกำหนดราคามาตรฐาน 
• จัดทำบันทึกข้อมูลใบเสนอราคาและข้อมูลราคาลงในระบบ
• เจรจาต่อรองด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆตามการร้องขอของแต่ละโรงงาน
• จัดทำใบสรุปราคาเพื่อคัดเลือกผู้ขาย และดำเนินการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-1 ปีเป็นต้นไป  (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

PRR: 83081

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences