ตำแหน่ง : Purchasing Audit Section Manager

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. วางแผนการตรวจสอบทั้งภายในบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด และ Supplier
2. จัดทำและรายงานผลการตรวจสอบการสั่งซื้อ การส่งมอบฯ
3. จัดทำระะบบการตรวจสอบและเครื่องมือในการตรวจสอบ
4. ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการจัดซื้อเพื่อความโปร่งใส
5. ตรวจสอบผลประเมินการทำงาน Supplier Evaluation
6. ควบคุม ดูแล ประเมินผลการทำงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี ฯ
• ประสบการณ์ 9 ปี ด้านการตรวจสอบและจัดซื้ออุตสาหกรรม
• ทักษะการสื่อสารและภาษาอังกฤษดี มีความเป็นผู้นำ
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

PRR: 83002

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences