ตำแหน่ง : HR Recruitment (Japanese Speaking)

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นัดทำแบบทดสอบ นัดสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก
2. จัดทำรายงานการวางแผนกำลังคนและงานเอกสารต่างๆ ในส่วนของสรรหาฯ
3. ควบคุม จัดทำและจัดเก็บประวัติพนักงาน
4. สรุปรายงานประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

•วุฒิปริญญาตรี สาขา ทรัยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•อายุตั้งแต่ 28 ปี
•ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 
•ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
•บุคคลิกภาพดี อัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

PRR 83099

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences