ตำแหน่ง : Business Management System

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนงาน สร้างระบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัล

• ปฏิบัติการสร้างและพัฒนา Application ซอฟ์ตแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล

• ปฏิบัติการพัฒนาซอฟ์ตแวร์ระบบงานฐานข้อมูล สารสนเทศ

• บันทึก สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานและการสนับสนุนผู้ใช้งาน

• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ

• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

• ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปีขึ้นไป 

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมโดย Visual Studio, MS SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะด้าน SQL, C#, VB.NET, ASP.NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR: 82209


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences