ตำแหน่ง : Environment Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
• ตรวจสอบ จัดทำสรุปและรายงานผลการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุทางอุตสาหกรรมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
• ขึ้นทะเบียน ผลตรวจวิเคราะห์ SOC Evidence ข้อมูลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• จัดการเข้าตรวจโรงงานด้านสารต้องห้ามของทางโรงงานบริษัทในเครือและ ASEAN
• รับผิดชอบจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเครือบริษัทฯ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
• ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 - 2 ปีเป็นต้นไป
• มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ กากของเสียอุตสาหกรรม
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีประสบการณ์หรือความรู้พื้นฐานด้าน CSR, ISO14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences