ตำแหน่ง : Human Resources Officer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างไทย กัมพูชา และพม่า 
  • กำกับดูแล จัดทำ ทบทวนคู่มือระเบียบระบบการบริหารงานบุคคลและธุรการ
  • ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences