ตำแหน่ง : ASEAN Sales Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมเป้าหมายการขายตลาดลูกค้าอาเซียน
2. ดำเนินการกิจกรรมการขาย เช่น วิเคราะห์ลูกค้า, เยี่ยมเยียน, รักษาฐานลูกค้า, สร้างฐานลูกค้าใหม่
3. จัดทำรายงานและผลการขายรวมถึงแก้ไขเพื่อให้บรรลุยอดขาย
4. เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-4 ปีเป็นต้นไป
3. มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสนใจรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมและการค้าระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานที่ประเทศต่างๆในอาเซียนได้ เช่น พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

PRR : 82185

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences