ตำแหน่ง : Shipping Officer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบการวางบิลและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายในการส่งออกและนำเข้า
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งออกต่างประเทศและจัดส่งให้ลูกค้า
3. ทำการจัดส่งเอกสาร Invoice, BL, Form ต่างๆให้กับลูกค้า
4. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

PRR : 82182

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences