ตำแหน่ง : Quality Control

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบการควบคุม ดูแลคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949 และการควบคุม ดูแลระบบเอกสาร
2. ควบคุมดูแลระบบเอกสาร บันทึกคุณภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทและลูกค้า
3. รับผิดชอบการดำเนินงานการตรวจติดตามระบบคุณภาพของแต่ละโรงงาน
4. เป็นวิทยากรอบรมข้อกำหนดด้านคุณภาพให้พนักงานในเครือ
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน 0 - 1 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. หากผ่านการอบรมด้านคุณภาพและโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PRR : 82152

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences