ตำแหน่ง : QA Engineer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมคุณภาพงาน ติดต่อประสานงานลูกค้า กรณีพบปัญหาหรือเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพ
2. จัดทำเอกสาร Material List เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า
3. รวบรวมปัญหาใน Process สรุปแนวโน้มของปัญหาและนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข
4. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการร้องขอเอกสารด้านคุณภาพ
5. แจ้งปัญหากลับไปยังผู้ผลิตในกรณีเอกสาร PPAP พบปัญหาผิดพลาด
6. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
2. มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีประสบกาณ์ในการรองรับ Audit แลการ Audit สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences