ตำแหน่ง : Programmer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

  • วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนงาน สร้างระบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัล
  • เขียนและทดสอบโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  • สร้างและพัฒนา Application Software 
  • พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานฐานข้อมูล และสารสนเทศ
  • เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมโยงฮาร์ดแวร์ดิจิทัล, เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะด้าน SQL, C#, VB.NET, ASP.NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

PRR: 82165


สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences