ตำแหน่ง : Financial Controller

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• ตรวจสอบและแนะนำขั้นตอนการทำงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน
• จัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร (ซื้อ ขาย โอนและค่าเสื่อมราคา) รวมถึงการตรวจสอบรายงานและลงพื้นที่ตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร
• ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามเจ้าหนี้-ลูกหนี้รายตัว บัญชีชั่วคราว การชำระเงินล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ
• ควบคุมรหัสเจ้าหนี้-ลูกหนี้ เพิ่ม แก้ไข และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี
• มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะทางภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

PRR: 83165

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences