ตำแหน่ง : Accounting Staff

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบบันทึกรายการและออกรายงานการซื้อขาย
• ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและควบคุมการจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และจัดทำรายงานเจ้าหนี้และยอดคงเหลือ
• บันทึกบัญชีลูกหนี้ รับเงินชำระจากลูกหนี้และติดตามยอดหนี้ค้างชำระ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

PRR: 83144

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences