ตำแหน่ง : HR Compensation/Benefits

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบงาน Time attendance งานประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• รับผิดชอบงานคำนวณเงินเดือนและภาษี
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ในสายงาน Compensation & Benefits หรือเกี่ยวข้องอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• หากมีความรู้ระบบ Orisoft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PRR: 83141

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences