ตำแหน่ง : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

• ปฏิบัติหน้าที่การเป็นล่ามญี่ปุ่น-ไทยและไทย-ญี่ปุ่น
• แปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทยและไทย-ญี่ปุ่น
• ประสานงานระหว่างพนักงานไทยกับชาวญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
• ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 หรือ N3
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ ใส่ใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
• มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

PRR: 83132

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานพิษณุโลก


Update cookies preferences