ตำแหน่ง : Financial Officer

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบการรับ-จ่ายเงินต่างประเทศ
• จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสาร
• ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรวบรวมเอกสารการเงินจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
• ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

PRR: 83124

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences