ตำแหน่ง : HR Recruitment

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการควบคุม จัดทำ ปรับปรุงและจัดเก็บประวัติพนักงาน
2. ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้กับบริษัทในเครือ
3. จัดทำและติดตามเอกสารประเมินผลทดลองงาน
4. สรุปรายงานประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

•วุฒิปริญญาตรี สาขา ทรัยากรมนุษย์, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•อายุตั้งแต่ 25 ปี
•ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
•สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
•มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
•บุคคลิกภาพดี อัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

PRR: 83123

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences