ตำแหน่ง : Accounting Staff (AP)

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

• รับผิดชอบบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้และจัดทำบัญชีภาษีซื้อ-ขาย บัญชีเจ้าหนี้ค้างจ่าย
• จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้คงเหลือ รายงานภาษีซื้อ 
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีทักษะทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น [พ้นภาระทางการทหาร(สำหรับผู้ชาย) สด. 8 หรือ สด.43]

PRR: 83122

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์


Update cookies preferences