YAZAKI NEWS

พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคตสำหรับบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ประจำปี 2566

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายสรรหาว่าจ้างบริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคต โดย มร.โยอิจิ ชิมิซึ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.พลชัย โชติปรายนกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวนวรัตน์ วุฒิอุดม             ผู้ประสานงานโครงการทุนการศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2566 เข้าร่วมในพิธี

           พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคต ริเริ่มขึ้นในปี พ..2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในหมู่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษารุ่นที่ 4 และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ นายสรภูมิ มีโชคชัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ นางสาววริษา มณีอินทร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการUpdate cookies preferences