ตำแหน่ง : Accounting

ชื่อบริษัท : บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีค่าใช้จ่ายตามกฎระเบียบบริษัทฯ
  2. ตรวจสอบบัญชียอดคงเหลือเจ้าหนี้และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
  3. ตรวจนับคลังสินค้าประจำปี และขายวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน
  4. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีพืนฐานภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  4. มีทักษะติดต่อประสานงานได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences