ตำแหน่ง : Purchasing Officer

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศ
2. ตรวจสอบและติดตามคำยืนยันการได้รับใบสั่งซื้อ และวันส่งมอบจาก Supplier
3. ควบคุมจำนวนวัตถุดิบให้มีปริมาณเหมาะสมกับการผลิต
4. ติดต่อประสานงานกับ Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
3. ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีเป็นต้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่
4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้


PRR : 82170


สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานบางพลี


Update cookies preferences