12 สิงหามหาราชินี

วันที่  11  สิงหาคม  2558     บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานพิษณุโลก)   ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ   กุลเจริญ กรรมการ  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรในครั้งนี้ และคุณอัมพร  วีระคุณ รองผู้จัดการโรงงาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร  หลังจากนั้นฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสหภาพฯ คณะกรรมการลูกจ้าง และตัวแทนฝ่ายแต่ละฝ่าย ได้ร่วมกับชุมชน ตำบลหัวรอ ช่วยกันทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าบริษัท