YAZAKI NEWS

ประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคตสำหรับบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประเภทผูกพันให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯโดย มร.โยอิจิ ชิมิซึ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภรณ์ วงศางาม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุตุธรรม นักวิชาการศึกษา พนักงาน (นักศึกษาทุนรุ่นที่ 1) และนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีนี้เข้าร่วมในพิธีฯ โครงการทุนการศึกษาเพื่อการสร้างบุคลากรในอนาคต จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันและบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด สร้างเครือข่ายในหมู่นักศึกษาวิศวกรรมศาตร์ โดยในปี พ.ศ.2565 นี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1 คนได้แก่ นาย ธัญญะ งามประเสริฐโสภณ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางUpdate cookies preferences