YAZAKI NEWS

CSR โรงเรียนคลองพานทอง (บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด)

วันที่  21  กรกฎาคม  2566  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตแบ่งปันความสุขของประชาชนร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง ณ โรงเรียนคลองพานทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมดังกล่าว
มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำถังดักไขมันเพื่อใช้ในครัวเรือน
โดยทางบริษัทฯร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมอบเครื่องปริ้นเตอร์ให้กับทางโรงเรียนคลองพานทองUpdate cookies preferences