YAZAKI NEWS

TAP-C รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานฉะเชิงเทรา โดยตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนสหภาพแรงงานฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) (TAP-C) 1.รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 19 ติดต่อกัน รับรางวัลโดยคุณสุกัญญา อร่ามวงษ์ ผู้จัดการโรงงาน และคุณโยธกา สุริวงษ์ กรรมการสหภาพแรงงานฯ 2.รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (แพลทินัม) ปีที่ 18 ติดต่อกัน รับรางวัลโดยคุณธนากร จันทร์แป้น ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 3.รางวัลระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤต จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รับรางวัลโดยคุณสุกัญญา อร่ามวงษ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานผลิตเทปพันสายไฟในรถยนต์) (VTA) 1.รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 10 ติดต่อกัน รับรางวัลโดยคุณเด่นศักดิ์ ท้าวน้อย ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยUpdate cookies preferences