โครงการชาวพระสมุทรเจดียร‹วมใจอนุรักษสิ่งแวดลŒอมและลดการใชŒพลังงาน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตัวแทนผู้บริหาร และสหภาพแรงงาน บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ เข้าโครงการชาวพระสมุทรเจดีย์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี ส่งเสริมชุมชน

ใช้หลัก 3Rs เป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้ กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแค จังหวัดสมุทรปราการ