Safety for CSR

บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ขยายการสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน  ซึ่งการสร้างเยาวชนคือการสร้างชาติ  โดยการฝึกให้เด็กๆได้คำนึงถึงแม้กระทั่งการเล่นอย่างปลอดภัยมองเห็นความไม่ปลอดภัยที่อยู่รอบๆตัว  และเมื่อเด็กคิดเป็นแล้ว บริษัทฯ ก็ส่งพนักงานเข้าไปร่วมแก้ไขปรับปรุงร่วมกับครูและนักเรียน