รายละเอียด

ข้อมูลบริษัท

ยาซากิเป็นธุรกิจระดับ  Global  ผู้ผลิตสายไฟและ

อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในระดับ Top Class ของโลก

ซึ่งปัจจุบันขยายกิจการไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเรา

มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ ๆ เป็นผลให้

เครือยาซากิมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

        ในปี 2505   ยาซากิได้นำความสะดวกสบายและ

ความสุขผ่านสายไฟฟ้าสู่สังคมไทย   ด้วยการขยายฐาน

การผลิตมายังประเทศไทยเป็นประเทศแรก   ที่บริษัท

สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จำกัด จากนั้นก็ได้ขยายโรงงาน

เพิ่มอีกหลายแห่ง  ภายใต้ชื่อบริษัทเครือไทยยาซากิ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทได้ทำการพัฒนาการผลิต จนได้

รับความไว้วางใจอย่างสูงจากภาครัฐและเอกชน

       จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันบริษัทเครือไทยยาซากิ ได้

มีบริษัทในเครือร่วมทั้งสิ้น 6 บริษัทมีพนักงานที่เปี่ยมไป

ด้วยประสิทธิภาพทั้งสิ้นกว่า 14,000 คน ซึ่งทำให้การผลิต

สินค้าได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ